LANGUAGE FOCUS - UNIT 5 LỚP 12

     

Phần trọng tâm kiến thức về kiểu cách đánh trọng âm cùng với từ nhiều hơn thế ba âm tiết và câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh . Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng

to hate : ghétto install (v): đính đặtthief <θi:f> (n): thương hiệu trộmalarm <ə"lɑ:m> (n): còi báo động, chuông báo động

II. Cấu trúc cần lưu lại ý 

to fail the exam: thi rớt ≠ to lớn pass the exam: thi đậuto be afraid of: +V- ing: sợto break into: thốt nhiên nhậpCách tiến công trọng âm với các từ nhiều hơn nữa 3 âm tiết: Xem trả lời tại đâyCâu điều kiện:

Xem chỉ dẫn câu đk loại I

Xem hướng dẫn câu đk loại II

Xem hướng dẫn câu đk loại III

Xem hướng dẫn câu điều kiện loại láo hợp

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Economics: kinh tế tài chính họcPhilosophy: triết họcSociology: thôn hội họcGeography: địa lýPsychology: tinh thần họcEngineering: Kỹ thuậtMathematics: toán họcArcheology: khảo cổ học

Practise reading these sentences:

Socio-linguistics is his favourite subject at the universityEnglish language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering và mathematics are considerable demanding.Some geographical names in nước australia are very difficult khổng lồ remember.The entrance examination lớn universites in Vietnam always takes place in JulyMathematics, Geography và Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University.

Bạn đang xem: Language focus - unit 5 lớp 12

2. Grammar:

Exercise 1: Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, cần sử dụng câu đk loại I.)

1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed lớn take the entrance examination to lớn the university.2. You won"t be able khổng lồ get into the examination room if you are ten minutes late or forget khổng lồ bring your necccsary papers3. If you don"t send the application size on time you will not be allowed to take the exam.4. If you don"t have a reference letter you can’t get the application form.5. Unless you show your identity card you won’t be allowed lớn enter the exam room.

Exercise 2 : Express using the conditional sentence type II. (Diễn tả những trường hợp này cần sử dụng câu đk loại II.)

1. She doesn"t have a car. She doesn"t go out in the evening.

If she had a car, she would go out in the evening.

2. Sarah doesn"t study hard. She hates school.

If she liked / loved school, she would study hard.

Xem thêm: Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lục Lạp

3. I can’t bởi vì the test. It is too difficult.

 If the test weren’t too difficult, I could bởi vì it.

 4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

If I could speak Korean, I would translate this.

6. They don"t travel far a lot. They are afraid of flying.

If they weren"t afraid of flying, they would travel far a lot.

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Xem thêm: Nóc Nhà Của Tổ Quốc Ta Là - Tản Viên Bạch Mã Hồng Lĩnh Phan

(Hoàn chỉnh các câu với dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. If John had passed the GCSE examination, he……would have been……….(be) allowed to lớn take the entrance examination to the university.2. If you had sent the application on time, they might……… have called ……. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t3. If John…… had installed ……….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house.4. I ……… would have made ………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.5. If you had told me earlier, I……… would have given …….(give) it to lớn you6. We would have sent you a Christmas thẻ if we......... had had..........(have) your address.