Review unit 1 2 3 lớp 10 sách mới

     

Laura: Oh, I hardly ever (4) __________. I usually just (5) __________ in my không tính phí time.

Bạn đang xem: Review unit 1 2 3 lớp 10 sách mới

Peter: Really?...

Lời giải đưa ra tiết:

1. Lift weights

3. Exercise

5. Watch TV

2. Go rollerblading

4. Exercise

 

Laura: You’re really fit, Peter. Vì chưng you exercise very much?

(Bạn thật sự trông rất nhỏ gọn đấy Peter à. Chúng ta tập thể dục các lắm hả?)

Peter: Well, I always get up very early, & I lift weights for an hour.

(À, tôi luôn thức dậy cực kỳ sớm, cùng tôi tập nâng tạ lên khoảng 1 tiếng.)

Laura: You’re joking!

(Bạn đã nói chơi sao!)

Peter: No. & then I go rollerblading round the lake near my house.

(Không. Và tiếp đến tôi đi trượt patin quanh hồ gần đơn vị tôi.)

Laura: How often bởi you exercise like that?

(Bạn bao gồm tập thể dục như vậy bao thọ một lần?)

Peter: About five times a week. What about you, Laura?

(Khoảng năm lần một tuần. Còn cậu thì sao, Laura?)

Laura: Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my không tính tiền time.

(Ồ, tôi số đông không bao giờ tập thể dục. Tôi thường chỉ coi TV trong thời hạn rảnh rỗi.)

Peter: Really?...

(Thật à?...)


Pronun


Video gợi ý giải


3. Write the words in the correct columms & read them aloud.

(Viết các từ nghỉ ngơi đúng cột và đọc bọn chúng thành tiếng.)

create

glide

late

play

fortunate

date

passionate

credit

plum

statement

train

debate

please

different

plough

talent

glass

crime

glue

movement

traffic

present

travel

glow

treat

critical

globe

trash

place

cream

 

/tr/

/kr/

/pl/

/gl/

/ənt/

/eɪt/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải bỏ ra tiết:

+ /tr/: train, traffic, travel, treat, trash

(xe lửa, giao thông, du lịch, đối đãi, rác)

+ /kr/: create , credit , critical , cream , crime 

(tạo nên, tín dụng, chỉ trích, kem, tội phạm)

+ /pl/: play , plum , please , plough , place 

(chơi, mận, vui lòng, cày ruộng, địa điểm)

+ /gl/: glide , glass , glue , glow , globe 

(trượt, kính, keo dán dán, vạc sáng, địa cầu)

+ /ent/: statement , different , talent , movement , present 

(lời tuyên bố, không giống nhau, tài năng, sự di chuyển, hiện tại tại)

+ /eit/: date, fortunate , passionate , debate , late 

(ngày, may mắn, đam mê, tranh luận, muộn)


Grammar


Video hướng dẫn giải


4. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, to lớn complete the sentences. 

(Dùng những động từ làm việc dạng đúng, thì bây giờ đơn, thì hiện tại tiếp tục hoặc thì sau này đơn, để hoàn thành các câu.)

1. Hurry up! The bus _________ (come). I _________ (not / want) to lớn miss it.

2. Please _________ (not / make) so much noise. I _________ (study).

3. John _________ (speak) English & French. Now, he _________ (speak) French khổng lồ some visitors from Paris.

4. A: I _________ (be) so thirsty now!

B: OK. I _________ (bring) you some water.

5. A: This vacuum cleaner _________ (not / work)!

B: Just a moment, I _________ ( fix) it for you.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Is coming - don"t want

2. Don"t make - am studying

3. Speaks - is speaking

4. Am - I"ll / will bring

5. Isn"t working/doesn"t work - I"ll / will fix

 

1. Hurry up! The bus is coming. I don"t want to miss it.

(Nhanh lên! xe cộ buýt đã đến. Tôi không muốn bỏ dở nó.)

Giải thích:

- Cần dùng thì hiện nay tại tiếp diễn để miêu tả hành rượu cồn đang diễn ra

- biểu đạt ý ao ước với want thì không sử dụng thì tiếp diễn.

2. Please don"t make so much noise. I am studying.

( Xin chớ ồn quá. Tôi đã học.)

Giải thích:

- don"t + V: một nhu cầu không được gia công gì

- đề xuất dùng thì hiện nay tại tiếp nối để miêu tả hành hễ đang diễn ra.

3. John speaks English and French. Now, he is speaking French to some visitors from Paris.

(John nói được giờ Anh với tiếng Pháp. Bây giờ, anh ấy đang nói giờ đồng hồ Pháp với cùng 1 số du khách đến từ Paris.)

Giải thích:

- Thì bây giờ đơn: dùng làm chỉ một sự thực giỏi thói thân quen ở hiện nay tại

- tín hiệu now => lúc này tiếp diễn

4. A:am so thirsty now! (Bây giờ đồng hồ tôi siêu khát!)

B: OK. I will bring you some water. (OK. Tôi đã mang cho mình một ít nước.)

Giải thích: hành động được đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói => thì sau này đơn: will + V nguyên thể

5. A: This vacuum cleaner isn"t working/doesn"t work! 

(Máy hút bụi này không hoạt động!)

B: Just a moment. I will fix it for you.

(Chờ một chút, tôi sẽ sửa chữa nó mang đến bạn.)

Giải thích: hành hễ được ra quyết định ngay tại thời điểm nói => thì sau này đơn: will + V nguyên thể


Bài 5


Video giải đáp giải


5. Write the sentences beginning with the words / phrases given without changing the meaning of the given sentences.

(Viết những câu ban đầu bằng tự / các từ được mang lại mà không biến hóa ý nghĩa của câu vẫn cho.)

1. People don"t use this road very often.

(Mọi fan thường ko sử dụng tuyến phố này.)

This road ________________.

2.

Xem thêm: 100+ Hình Ghép Chữ Cái T Và H Iết Kế Logo Chữ Cái Ấn Tượng Và Độc Đáo Nhất

 They vì not often invite David to parties.

(Họ không liên tục mời David mang đến dự tiệc.)

David ________________.

3. The menu includes fruit juice.

(Thực đơn bao gồm nước trái cây.)

Fruit juice ________________.

4. They clean Mr Miller"s room every day.

(Họ dọn dẹp và sắp xếp phòng của Mr Miller từng ngày.)

Mr Miller"s room ________________.

5. People can hear the music from far away.

(Mọi người hoàn toàn có thể nghe nhạc từ xa.)

The music ________________.

Phương pháp giải:

Sử dụng cấu trúc câu bị động: chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ + khổng lồ be (chia theo thì của câu vẫn cho) + VpII

Lời giải bỏ ra tiết:

1. This road isn"t used very often.

(Con đường này sẽ không được thực hiện thường xuyên.)

 

2. David is not often invited to parties.

(David tiếp tục không được mời đến những bữa tiệc.)

3. Fruit juice is included in the menu.

(Nước xay trái cây được bao hàm trong thực đơn.)

4. Mr Miller"s room is cleaned every day.

(Phòng của Mr Miller được dọn dẹp và sắp xếp hàng ngày.)

5. The music can be heard from far away.

 (Âm nhạc hoàn toàn có thể được nghe từ rất xa.)


Bài 6


Video khuyên bảo giải


6. Match the beginnings in A with the endings. 

(Nối đoạn đầu nghỉ ngơi cột A cùng với phần kết.)

A

B

1. I always enjoy visiting New York,

2. We stayed at home

3. Bởi you want lớn play tennis

4. The water wasn"t clean,

5. It is a nice house,

a. So I didn"t go swimming.

b. But it hasn"t got a garden.

c. But I wouldn"t like to live there because it"s too noisy.

d. & watched television.

e. Or are you too tired?

Lời giải đưa ra tiết:

1. C

2. D

3. E

4. A

5. B

1.

Xem thêm: Phân Tích 6 Câu Đầu Bài Thương Vợ, Phân Tích Chi Tiết Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương

 I always enjoy visiting New York, but I wouldn’t like to live there because it’s too noisy.

(Tôi luôn luôn luôn thích hợp đến thành phố new york chơi, nhưng lại tôi không mê thích sống sinh hoạt đó bởi nó thừa ồn ào.)