Unit 4 lớp 10 communication and culture

     
Look at the danh mục of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important & 5 the least important.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 communication and culture


Bài làm:

Communication

1. Look at the các mục of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important & 5 the least important.

(Nhìn vào danh sách những hoạt động. Chuyển động nào trong những chúng cần thiết cho sự vạc triển xã hội ở quanh vùng bạn? Xếp chúng theo sản phẩm tự nút động đặc biệt với một là quan trọng nhất với 5 là kém quan trọng đặc biệt nhất.)

Lời giải:

Volunteer activities

(Những vận động tình nguyện)

Order of importance

(mức độ quan trọng)

Helping old or sick people 

(Giúp đỡ fan già hoặc bạn bệnh tật)

2

Helping disadvantaged or handicapped children. 

(Giúp đỡ trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật)

1

Helping old & childless people 

(Giúp đỡ người già và không có con cái)

4

Taking part in directing the traffic 

(Tham gia điều tiết giao thông)

5

Taking care of war invalids và the families of martyrs 

(Chăm sóc yêu quý binh và gia đình liệt sĩ)

3

Bài 2

2. Work in groups. Exchange your opinions.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Trao đổi phát minh của các bạn.)

Example:

Student A: What is the most important volunteer activity in our area?

Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important.

Student C: Really? I think ....

Tạm dịch:

Học sinh A: chuyển động tình nguyện quan trọng đặc biệt nhất trong khu vực của họ là gì?

Học sinh B: Tôi nghĩ rằng thâm nhập phân luồng giao thông là đặc trưng nhất.

Học sinh C: thật sao? Tôi suy nghĩ ....

Lời giải:

A: What is the most important volunteer activity in our area?

B: I think taking part in directing the traffic is the most important.

C: Really? I think our top priority is helping disadvantaged or handicapped children.

A: I agree with C. Many of them are living in bad conditions và cannot afford to go lớn school.

Tạm dịch:

A: hoạt động tình nguyện đặc biệt nhất ở khu vực bạn là gì?

B: Mình cho rằng tham gia điều tiết giao thông là quan trọng nhất.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Hoàn Thành Giai Đoạn Xây Lắp

C: thiệt ư? bản thân thì lại suy nghĩ ưu tiên số 1 là giúp sức trẻ em thua thiệt hoặc bị khuyết tật.

A: Tớ đồng ý với C. Các em đang sinh sống và làm việc trong đk tồi tàn và không có điều kiện đến trường.

Culture

Wise words (Lời nói khôn ngoan)

*

1. What vì chưng you know about this man? What vì you think the quote means?

(Bạn biết được những điều gì về người đàn ông này? chúng ta nghĩ lời nói trên tức là gì?)

Lời giải:

- He is Mahatma Gandhi, who always fought for the rights of poor people and women in India & became a nhân vật for millions of people. 

(Ông ấy là Mahatma Gandhi, người luôn luôn đấu tranh vì quyền lợi của fan nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và vươn lên là người nhân vật của hàng triệu con người.)

- "Be the change you wish to see in the world." In other words, if we want others lớn become better, we ourselves must become better fisrt. 

(Hãy trở thành chính sự biến hóa mà bạn muốn nhìn thấy trên nhân loại này. Nói phương pháp khác, nếu chúng ta muốn người khác trở nên giỏi đẹp hơn, chính phiên bản thân bọn họ cần trở nên giỏi đẹp trước tiên.)

 

Bài 2

2. Read the text about Mahatma Gandhi và answer the questions.

(Đọc nội dung bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

*

MAHAJMA GANDHI

Mahatma Gandhi was born in 1869 in India. At the age of 18, he travelled lớn Britain lớn study law at a university inLondon. Then he came back to India & worked there for a few years. In 1893. He got a job as a lawyer in South Africa. At that time, coloured people. Including the Indians living in South Africa, và white people were not treated equally, & he fought for the rights of coloured people in general và the Indians in particular.

In 1914, Gandhi moved back lớn India. At that time, the British ruled India and Indian people were not treated equally. Gandhi wanted the British khổng lồ leave India so that the country could become independent. He was a peaceful man và against all forms of violence. In the end, he won, & the British left India in 1947.After that, Gandhi continued to fight for the rights of poor people and women in India & became a anh hùng for millions of people.

Tạm dịch:

Mahatma Gandhi được sinh ra vào thời điểm năm 1869 sinh hoạt Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đang đi vào Anh để học nguyên tắc tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và thao tác tại kia trong vài năm. Vào năm 1893, ông thừa nhận được quá trình làm lý lẽ sư ngơi nghỉ Nam Phi. Thời gian đó, bạn da màu, bao gồm người Ấn sống sống Nam Phi và tín đồ da trắng ko được đối xử công bằng, cùng ông đã đấu tranh cho quyền của tín đồ da màu sắc nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống sống Ấn Độ. Thời gian đó, bạn Anh đang kẻ thống trị Ấn Độ và người Ấn ko được đối xử công bằng. Gandhi mong người Anh tách Ấn Độ để tổ quốc này được độc lập. Ông là fan chuộng tự do và phòng lại tất cả thể nhiều loại bạo lực. Cuối cùng, ông đang thắng, tín đồ Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của fan nghèo và thiếu phụ ở Ấn Độ và biến người nhân vật của mặt hàng triệu con người.

Lời giải:

1. When & where was Mahatma Gandhi born?

(Mahatma Gandhi được sinh ra ở đâu và khi nào?)

=> He was born in 1869 in India. 

(Ông sinh vào năm 1869 trên Ấn Độ.)

2.

Xem thêm: Soạn Bài Sơn Tinh Thủy Tinh, Thủy Tinh, Soạn Bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

What did he vì to help coloured people in South Africa? Why?

(Ông đã làm gì sẽ giúp đỡ những người dân da màu làm việc Nam Phi? trên sao?)

=> He fought for the rights of coloured people in general và the Indians in particular. Because at that time they were not treated equally. 

(Ông đã chống chọi giành quyền cho người da màu nói chung và fan Ấn Độ nói riêng. Do tại thời điểm này họ không được đối xử công bằng.)

3. What were his contributions lớn India?

(Ông đã đóng góp gì mang lại Ấn Độ?)

=> He helped lớn make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India. 

(Ông đã làm cho nước Anh rời khỏi Ấn Độ mang lại hòa bình cho nước Ấn vào thời điểm năm 1947. Ông cũng tranh đấu giành quyền cho tất cả những người nghèo và phụ nàng ở Ấn Độ.)